Tàn mạn – Viết kiến trúc

Tôi ham viết, cũng như ham vẽ. Nhưng không biết thơ sao cho ngắn. Chỉ biết lan man về những cảm giác của mình. Tập kí về kiến trúc không bằng vẽ, hoặc chỉ đơn giản là chép lại bằng chữ vậy, thử xem!